Algemene Voorwaarden:

1 Algemeen

1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:
Opdrachtnemer: Zonne-Energie Zuid, ingeschreven in de KvK onder nummer 57096120.
Opdrachtgever: De Contractuele wederpartij van Zonne-Energie Zuid.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Zonne-Energie Zuid, op alle overeenkomsten die Zonne-EnergieZuid sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3  Zonne-Energie Zuid wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
1.4 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden overeengekomen. Deze afwijkingen gelden niet met betrekking tot later ontstane rechtsbetrekkingen tussen Zonne-Energie Zuid en Opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijk overeengekomen.

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtgever een schriftelijke koopovereenkomst tekent die beschikbaar wordt gesteld door Zonne-Energie Zuid.
2.2 Alle aanbiedingen van Zonne-Energie Zuid zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.3 Als Opdrachtgever aan Zonne-Energie Zuid gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Zonne-Energie Zuid uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.4 Gegevens betreffende het aangebodene, zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, afbeeldingen, tekeningen en dergelijke, welke door Zonne-Energie Zuid zijn verstrekt, zijn voor Zonne-Energie Zuid niet bindend en worden te goeder trouw verstrekt.

97c7531923c378c588b091062c1286f4.jpg

3. Levertijd

3.1 De door Zonne-Energie Zuid opgegeven levertijd geldt altijd als een benadering, waarbij Zonne-Energie Zuid er altijd vanuit is gegaan dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de condities zoals deze hem bij het afgeven van de levertijd bekend waren.
3.2 De levertijd gaat in wanneer aan alle noodzakelijke en overeengekomen voorwaarden voor uitvoering van de opdracht is voldaan.
3.3 Indien de condities als bedoeld in het eerste lid anders blijken kan Zonne-Energie Zuid de levertijd verlengen met de tijd welke hij nodig heeft om de opdracht onder de gewijzigde condities uit te voeren.
3.4 Indien er sprake is van meerwerk kan de Zonne-Energie Zuid de levertijd dienovereenkomstig verlengen.
3.5 Indien Zonne-Energie Zuid gerechtigd is tot opschorting wordt de levertijd overeenkomstig verlengd.

4. Prijs

4.1 Zonne-Energie Zuid is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.
4.2 In de prijs zijn niet begrepen transport- en verpakkingskosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3 Alle door genoemde Zonne-Energie Zuid prijzen zijn inclusief BTW en overige van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5 Adviezen

5.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Zonne-Energie Zuid welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht. Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de materiaalkeuze.
5.2 Door Zonne-Energie Zuid verstrekte adviezen komen tot stand op basis van door Opdrachtgever verstrekte informatie. Zonne-Energie Zuid gaat uit van de juistheid van deze informatie en is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van door Opdrachtgever onjuist verstrekte informatie.

6  Intellectuele eigendom

6.1 Zonne-Energie Zuid behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow” , zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever.
6.2  De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Zonne-Energie Zuid noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Zonne-Energie Zuid verstrekt zijn.
6.3 Opdrachtgever vrijwaart Zonne-Energie Zuid voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

PVsysteem.jpg

7 Betalingsvoorwaarden

7.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling geschiet direct na oplevering werkend zonnepanelen systeem, maximaal 2 dagen naar factuurdatum.
7.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Zonne-Energie Zuid een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. Zonne-Energie Zuid heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op Opdrachtgever te verhalen.
7.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Zonne-Energie Zuid te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Zonne-Energie Zuid in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
7.4 Boeterente: bij zakelijke transacties is de opdrachtgever boeterente verschuldigd vanaf veertien dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de Zonne-Energie Zuid de dienst en/of de goederen heeft geleverd, dan geldt een termijn van veertien dagen na de ontvangst van de goederen of dienst. Bij betalingsachterstand treedt de boeterente van rechtswege in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
7.5 De boeterente bedraagt 7% plus de rente van de Europese Centrale Bank.
7.6 Voor transacties met consumenten geldt de wettelijke rente welke is vastgesteld door de Nederlandse overheid.
7.7 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan Zonne-Energie Zuid alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 procent van de hoofdsom, vermeerderd met rente, met een minimum van € 35,-
7.8 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.
7.9 Indien Zonne-Energie Zuid in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

8 Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1  Zonne-Energie Zuid heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
8.2 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

9 Wijzigingen in de opdracht

9.1  Indien de omvang van de aan Zonne-Energie Zuid verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Zonne-Energie Zuid gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
9.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
9.3 Meerwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop het meerwerk werd verricht. Minderwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop de overeenkomst werd gesloten.

10 Levering

10.1 De levering vindt plaats door Zonne-Energie Zuid, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.2 De met Zonne-Energie Zuid overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Zonne-Energie Zuid aanvaardt geen aansprakelijkheid inzake overschrijding van levertijden.
10.3 Het risico van verzending is voor Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.4 Zonne-Energie Zuid is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
10.5 Door omstandigheden bij leveranciers van Zonne-Energie Zuid kan het geleverde aantal zaken afwijken van de bestelde hoeveelheid. Afwijkingen van maximaal 2% minder, of 2% meer, kunnen nimmer beschouwd worden als een tekortkoming van Zonne-Energie Zuid.
10.6 De opdracht wordt eveneens als volledig nagekomen beschouwd indien Opdrachtgever zijn de in ontvangstneming onthoudt op grond van kleine gebreken die binnen dertig dagen kunnen worden hersteld en welke de ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
10.7 Indien door Zonne-Energie Zuid ” franco” wordt geleverd of Zonne-Energie Zuid zich anderszins verantwoordelijk heeft gesteld voor het vervoer van de zaken naar Opdrachtgever, zal Opdrachtgever steeds overgaan tot een nauwkeurig onderzoek van de zaken bij hun aankomst. In geval van constatering van zichtbare schade of gebreken moet Koper binnen 48 uur schriftelijk bij Verkoper reclameren

11 Ontbinding

11.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Zonne-Energie Zuid gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Zonne-Energie Zuid gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Zonne-Energie Zuid is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
11.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Zonne-Energie Zuid toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
11.3 Zonne-Energie Zuid is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.
11.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Zonne-Energie Zuid verhindert, heeft Zonne-Energie Zuid het recht de overeenkomst te ontbinden.
11.5 Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Zonne-Energie Zuid opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Zonne-Energie Zuid bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Zonne-Energie Zuid bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.
11.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Zonne-Energie Zuid zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

12 Reclames, klachten

12.1 Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering, ofwel- bij niet zichtbare gebreken- binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
12.2 Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Zonne-Energie Zuid op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

13 Garantie

13.1 Zonne-Energie Zuid staat gedurende zes maanden in voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde of verkochte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
13.2 Te allen tijde moet Zonne-Energie Zuid in de gelegenheid worden gesteld een eventueel gebrek te herstellen of zijn prestatie opnieuw te verrichten.
13.3 Opdrachtgever heeft slechts recht op garantie indien hij aan alle verplichtingen jegens Zonne-Energie Zuid heeft voldaan.
13.4 Geen garantie wordt verleend voor gebreken welke het gevolg zijn van: onoordeelkundig gebruik, normale slijtage, niet- of onjuist uitgevoerd onderhoud, en installatie, reparatie, en wijziging door derden.

14 Aanvaarding en bedenktijd bij koop op afstand

14.1 De koper, dan wel een in zijn opdracht handelende derde dient de door Zonne-Energie Zuid geleverde producten terstond na aflevering nauwkeurig te controleren.
14.2 Alle klachten verband houdende met non-conformiteit van of zichtbare afwijkingen met het overeenkomende moeten door niet-consumenten schriftelijk gemeld worden aan Zonne-Energie Zuid binnen zeven dagen vanaf datum van aflevering. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard.
14.3  Consumenten dienen Zonne-Energie Zuid binnen bekwame tijd na de ontdekking op de hoogte te stellen van non-conformiteit of zichtbare afwijkingen met het overeenkomende. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard.
14.4 Op voorwaarde dat de koper heeft voldaan aan hiervoor genoemde voorwaarden en genoegzaam is aangetoond dat de producten niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, heeft Zonne-Energie Zuid de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten te vervangen door nieuwe producten, hetzij de betreffende zaken deugdelijk te repareren, hetzij de koopprijs daarvan te restitueren en/of het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde voorwaarden is Zonne-Energie Zuid met betrekking tot het geleverde van haar verplichtingen volledig gekweten. Deze bepaling laat de rechten van consumenten met betrekking tot gebreken aan producten onverlet.
14.5 In het geval van “koop op afstand”, te weten; de overeenkomst met een consument waarbij, door , Zonne-Energie Zuid tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zoals verkoop via uitsluitend het internet), geldt voor consumenten het volgende: consumenten mogen de koop van producten en/of diensten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 7 werkdagen na ontvangst van een product ontbinden. Zonne-Energie Zuid mag een schriftelijke bevestiging vragen. Voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, voor verkoop ongeschikt zijn geworden of anders zijn gebruikt, is ontbinding niet mogelijk. De consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het product en voor de daaraan verbonden kosten. De eventueel door de consument betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen na de ontbinding aan de consument worden terugbetaald. De kosten voor het terugzenden van een product worden op het terug te betalen bedrag in mindering gebracht.

15 Aansprakelijkheid

15.1 Zonne-Energie Zuid is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Zonne-Energie Zuid toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Zonne-Energie Zuid verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
15.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade, bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
15.3 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Zonne-Energie Zuid nimmer aansprakelijk.
15.4 De door Zonne-Energie Zuid te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
15.5 Indien de assuradeur van Zonne-Energie Zuid om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Zonne-Energie Zuid te allen tijde beperkt worden tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen kosten c.q. de gebruiksvergoeding, beide exclusief BTW.
15.6 Ten aanzien van verstrekte adviezen aanvaardt Zonne-Energie Zuid geen enkele aansprakelijkheid.
15.7 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Zonne-Energie Zuid en ieder ander van wiens hulp Zonne-Energie Zuid gebruik maakt bij de uitvoering van de werkzaamheden.
15.8 De aansprakelijkheid van Zonne-Energie Zuid ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever Zonne-Energie Zuid onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Zonne-Energie Zuid ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Zonne-Energie Zuid in staat is adequaat te reageren.

16 Eigendomsvoorbehoud

16.1 Na levering blijft Zonne-Energie Zuid eigenaar van de geleverde zaken zolang Opdrachtgever:
– tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gesloten overeenkomsten;
– voor de geleverde zaken of nog te leveren zaken niet betaalt of zal betalen;
– vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten niet heeft voldaan.
16.2 Tot aan het moment van eigendomsovergang, is Opdrachtgever gehouden de grootst mogelijke zorg te betrachten t.a.v. de zaken.
16.3 Opdrachtgever is behouden de zaken te verzekeren tegen alle mogelijke risico’s die deze zaken vanaf hun levering kunnen ondergaan.
16.4 Opdrachtgever is, zolang er een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken rust niet bevoegd deze geheel of gedeeltelijk te vervreemden.
16.5 Zolang er op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
16.6 In geval van beslaglegging of enige andere inmenging door derden, is Opdrachtgever gehouden onmiddellijkZonne-Energie Zuid te waarschuwen.
16.7 Als Zonne-Energie Zuid geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken is Opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Zonne-Energie Zuid te verpanden.
16.8    Nadat Zonne-Energie Zuid haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat Zonne-Energie Zuid toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
16.9 In alle gevallen dat Zonne-Energie Zuid een beroep zal moeten doen op het eigendomsvoorbehoud is Zonne-Energie Zuid gerechtigd de van Opdrachtgever ontvangen voorschotten geheel of gedeeltelijk als vergoeding voor door haar geleden of te lijden schade, te behouden.

17 Toepasselijk recht en forumkeuze

17.1 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Zonne-Energie Zuid is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen partijen.
17.2 Nederlands recht is van toepassing.